Amod Hatihonמאת דליה רביקוביץ

בין ארבע הרוחות יש עמוד התיכון
עמוד התיכון לנשמת כל חי
כל הנשמה בצרור החיים
וצרור החיים בעמוד התיכון


כל הנשמה תהלל יה
ואין לה תכלית בעמוד התיכון
העמוד התיכון למזרח-שמש
העמוד התיכון למבוא-השמש


וכל הנשמה אינה כלה
אף נשמת אורי בעמוד התיכון
ונשמת אורי כפרח נפתחת
מעלות השמש עד בוא השמש


כל הנשמה תהלל יה
הודו לה' בקהל חסידיו
הודו לה' בצרור החיים
הודו לה' בעמוד התיכון
כל הנשמה תהלל יה
ולא המתים יהללו יה
נשמת אורי בעמוד התיכון
והולך קולה עד קצה העולם.

Girl in a jacket

אני רוצה לראות עוד אומנות

Girl in a jacket